Lad os kalde det: Et prospekt.

NAVN: Finca Cortaderal

BELIGGENHED: N4° 51.310' W75° 29.193

Den nordligste del af Andesbjergene. Colombia. Risaralda Departementet. Kommune Santa Rosa de Cabal. Campoalegre-området.

STØRRELSE: 731 hektar (7.310.000 m2)

VÆRDI VED AKTIEEMISSION: Uvurderlig

ANTAL AKTIER I CORTADERAL: 60.000

PROJEKT: Finca Cortaderal er købt pr. 31.12.2022 som et kvæglandbrug med det ene formål at omdanne jorden til et naturreservat, som er beskyttet til evig tid. Det indebærer en proces, hvor først køerne fjernes, dernæst nedtages pigtrådshegnene mellem markerne og mellem markerne og hovedskoven, så kun vilde dyr har adgang til jorden.

Herefter tilplantes de åbne marker med stiklinger af endemiske nøglearter, så markerne med tiden bliver til en artsrig tågeskov og dermed en udvidelse af hovedskoven og dyrenes leveareal.

KLIMA OG ØKOSYSTEM: Tågeskov og páramo. Cortaderal ligger på den vestlige side af vulkanen Ruiz i gennemsnitligt ca. 3.000 meters højde over havet, og består af åbne marker, vandløb, enkelte bygninger og tågeskov. Op mod vulkanens top ligger páramoen, der er alpinsk tundra med tropisk bjergvegetation, som strækker sig ned til trægrænsen, hvor tågeskoven begynder.

Tågeskov er tropisk eller subtropisk bjergskov og blandt de mest biodiversitetsrige økosystemer på kloden. En opgørelse fra 1997 viser, at der findes tågeskov 280 steder i verden fordelt på 12 lande, hvoraf lige under halvdelen af skovenes samlede areal ligger i Latinamerika. Den findes få steder på kloden i højder mellem 500 – 4.000 m.o.h. og er karakteriseret ved en mere eller mindre konstant tåge på vegetationsniveau, som reducerer mængden af sollys nede i skoven og dermed også reducerer jordens fordampning. Meget af den væske, som planterne optager, kommer fra kondenserede tågedråber, som falder fra træerne ned i skovbunden.

BIODIVERSITET: Andesbjergene har en meget høj biodiversitet, og Colombia er et af de lande i verden, der har flest arter. Professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet publicerede en artikel i Science*, der netop påviser, at artsrigdommen i Andesbjergene er højere end i Amazonas-lavlandsregnskov. Faktisk viser artiklen i Science også, at artsrigdommen (baseret på pattedyr, fugle, frøer mm.) i de nordlige Andesbjerge er verdens højeste, og også at andelen af arter med lille udbredelse (endemiske arter) er højest i dette område. Dette meget lille geografiske område, der her omtales, er præcis hvor projektområdet og Finca Cortaderal ligger.

NØGLE-DYREARTER: Bjergtapir (Tapirus pinchaque). Helt unikt for dette område er, at der lever bjergtapir, som jævnligt ses i skovene dergrænser op til projektområdet. Bjergtapiren er på IUCN´s liste over truede arter. Den lever udelukkende i de nordlige Andesbjerge fra det vestlige centrale Colombia i en smal stribe gennem Ecuador til det allernordligste Peru Projektområdet er tæt på grænsen for den nordlige udbredelse af bjergtapiren. Det må formodes, at fortsat destruktion af leveområder samt klimaændringer vil indsnævre dens habitat yderligere. Med dette projekt udvider og genopretter vi bjergtapirens (og en lang række andre dyre- og plantearters) naturlige levesteder, og det vil forhåbentlig resultere i en stigning i den lokale population.

Brillebjørn (Tremarctos ornatus), som IUCN har klassificeret som ”sårbar”, findes også i disse bjerge, men er kun observeret sporadisk. De bor i meget våde bjergregnskove, typisk mellem 2000-3000 meters højde, hvilket netop passer til projektområdet. Man kan derfor håbe på, at projektet også vil kunne være med til at øge og beskytte bestanden af brillebjørn.

Yderligere kan nævnes: Næsebjørn (Coati, Nasua). Tigrillo, dværg tigerkat (Leopardus tigrinus). Bæltedyr (Armadillo, Dasypodidae). Pudu-hjort (Pudu mephistophiles). Alle er observeret i området.

Der er også registreret en meget høj artsrigdom af fugle i bjergregnskovene nær projektområdet og her findes mange endemiske og nær-endemiske arter, inkl. flere arter der er udryddelsestruede.

Et fokus for projektet er den indigovingede dværgpapegøje (Hapalopsittaca fuertsi), som udelukkende findes på de vestlige skråninger af Ruiz-vulkanen i et lille område på og omkring Cortaderal. IUCN betegner den som kritisk truet især pga. skovrydning. Papegøjen er 24 cm lang og blev genopdaget i 2020 efter ikke at have været set i 91 år.

Andes-kondoren (Vultur gryphus) er en anden ikonisk art, der findes i bjergene oven for skovområderne og indimellem ses svæve højt over området, og af andre truede og endemiske fuglearter kan bl.a. nævnes flere arter af Antpitta (Grallarias pp), der har en meget begrænset udbredelse.

FLORA: Området har en høj artsrigdom af planter og mange endemiske arter. Blandt de dominerende træarter ses: Eg (Quercus humboldtii). Det dominerende træ i bjergregnskovene i dette område er: Vokspalme (Ceroxylon alpinum), som er endemisk til Colombia og Ecuador og Colombias nationaltræ. El molinillo (Magnolia hernandezii), som er et stort træ, der ligeledes er endemisk til dette område af Colombia. El copachi (Magnolia wolfii), er kun rapporteret fra Risaralda provinsen og skovene ved projektet. Andre endemiske træer: El cerezo (Prunus carolinae). El curubo de monte (Passiflora parritae). La palma macana (Wettinia kalbreyeri). El  laurel peludo (Ocotea lentii).

Sidst men ikke mindst orkideen Azucena (Cattleya quadricolor), der er endemisk til Risaralda og regionen.

  • MOBILEPAY

    Send valgfrit beløb
    til 283265

  • BANK

    Overfør valgfrit beløb til
    8401-1606302